Rek.nro 177.432 , y-tunnus 1784444-5

Yhdistyssäännöt

Sääntöuudistus PRH:n päätöksellä 11.11.2011

1§   

Yhdistyksen nimi on Suomen luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjät Ry ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa luontomatkailun yleisiä toimintaedellytyksiä sekä valvoa erä-ja luonto-oppaiden sekä alan ohjelmapalveluyrittäjien ja vastaavien tahojen, kuten alan koulutusta ja palveluja tarjoavienb oppilaitosten yleisiä ja yhteisiä etuja, luonnon- ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioiden.

Tarkoituksensa  toteuttamiseksi yhdistys antaa jäsenilleen neuvontaa ohjelmapalvelutoimintaan ja opastukseen liittyvissä kysymyksissä sekä järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, yksin tai yhdessä sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa joilla on samoja tavoitteita kuin yhdistykselläkin.

Yhdistys pitää yhteyttä viranomaisiin ja tekee esityksiä ja aloitteita tärkeiksi katsomissaan asioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan  lahjoituksia , avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä.

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä Opetushallituksen valvoman erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö. Henkilöjäseneksi voi liittyä myös muussa tätä vastaavassa työssä ammattiin kouliintunut henkilö sekä henkilö, joka toimii alalla ammatinharjoittajana tai ohjelmapalveluyrittäjänä. Yhdistyksen  henkilöjäseniksi voivat liittyä edellä mainittujen lisäksi alan, ammattitutkintoon  valmentavien  sekä perustietoa kouluttavien, oppilaitoksien kurssien oppilaat. Yhdistyksen  yhteisöjäseneksi voivat liittyä alan koulutusta ja sekä ohjelmapalvelutoimintaa tarjoava oppilaitos. Yhteisöjäseneksi voi liittyä myös oikeuskelpoinen yritys, joka tarjoaa luonto- ja ohjelmapalveluun liittyviä palveluita.

Yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, oppilaitoksia ja yrityksiä, jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusta ja tavoitteita.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä nimetä yhdistyksen tarkoitusperiä edistänyt yhdistyksen jäsen, mikäli ehdotus saa taakseen vähintään 2/3 äänten enemmistön. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua myös yhdistyksen tarkoitusperiä edistänyt yhdistyksen ulkopuolinen henkilö, mikäli ehdotus saa taakseen 2/3 äänten enemmistön. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenelle, joka toimii vastoin näitä sääntöjä tai jäsenenä vahingoittaa yhdistystä, voi hallitus antaa varoituksen tai erottaa hänet jäsenyydestä.

Henkilö- ja yhteisö- sekä kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävinä toimieliminä ovat sääntömääräiset ja ylimääräiset kokoukset ja toimeenpanevana elimenä hallitus. Erikseen määrättyjä tehtäviä varten yhdistyksellä voi olla kokouksen tai hallituksen asettamia valiokuntia ja toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnan alaisina.

Yhdistyksen on kokoonnuttava vähintään  kahdesti vuodessa, sääntömääräiseen  kevätkokoukseen helmi-huhtikuussa sekä sääntömääräiseen syyskokoukseen syys-marraskuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Tarkistetaan yhteisöjäsenien edustajien valtakirjat

1.  valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2.  valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

3.  valitaan kaksi ääntenlaskijaa

4.   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.  käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden   toimintakertomus.

6.  käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8.  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

9. päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista  asioista.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Tarkistetaan yhteisöjäsenien edustajien valtakirjat

1.  valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2.  valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

3.  valitaan kaksi ääntenlaskijaa

4.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.  vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma

6.  valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi kolme (3) uutta varsinaista jäsentä hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

7.  valitaan hallituksen varsinaisista jäsenistä seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja.

8.   valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi toimikunnat.

9.   valitaan edustajat niihin järjestöihin joihin yhdistys kuuluu.

10.  päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.

11.  valitaan kaksi tilintarkastajaa/ toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa.

12.  päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Sääntömääräisistä kokouksista on  ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta postitse lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostitse.

Asiat, jotka yhdistyksen jäsenet haluavat sääntömääräisissä kokouksissa käsiteltäviksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun 15. päivään ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan samalla tavalla ja samassa ajassa kuin yhdistyksen varsinaisista kokouksista.

Hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä, sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan yhdeksi kalenterivuodeksi. Hallitus valitsee myös joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voi olla myös yksi ja sama henkilö.  Hallitukseen valittavan tulee olla täysi-ikäinen henkilö.

Edustajat määrätyistä valio- tai toimikunnista ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja hallituksen kokouksissa.

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja puheenjohtajan kalenterivuosi.

Jokaisen kalenterivuoden lopussa eroaa hallituksen jäsenistä puolet. Ensimmäisen kalenterivuoden erojärjestys määrätään arvalla tai sopimalla syyskokouksessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja kaksi (2) muuta jäsentä ovat saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on myös kutsuttava koolle kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan  valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja kokouksien päätösten mukaisesti. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajan tulee olla täysi-ikäinen.

11§

Jos kokouksessa on tehty kaksi tai useampia kannatettuja ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Jos joku osanottajista vaatii, toimitetaan suljettu äänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä, arpa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Myös yhteisöjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Yhteisöjäsenen edustajan tulee esittää kokouksessa edustamaltaan yhteisöltä valtakirja äänioikeudestaan. Kannatusjäsenillä, ja sellaisilla kunniajäsenillä, jotka eivät olleet kunniajäseneksi liittyessään yhdistyksen jäseniä, on  yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kunniajäsenillä jotka liittyessään kunniajäseneksi olivat yhdistyksen jäseniä on äänioikeus ja yksi ääni.

12§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille/ toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien  tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään helmikuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

13§

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

14§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä purkamista varten koolle kutsutussa kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa ¾ määräenemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä molemmissa kokouksissa.

Päätettäessä yhdistyksen purkamisesta toisen kerran, kokouksessa on samalla myös määrättävä, miten yhdistyksen omaisuus käytetään yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan.