1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö: Suomen luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjät ry yhdistyksen merkitty kotipaikkakunta Tammela.

2. Yhteystieto: suloinfo@gmail.com / hallitus. Rek.nro 177.432, y-tunnus 1784444-5

3. Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja Satu de Weerd. Sähköpostiosoite: suloinfo@gmail.com

4. Tietosuojavastaava: Suomen luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjät ry:n tietosuojavastaavana toimii yhdistyksen puheenjohtaja: suloinfo@gmail.com

5. Rekisteröidyt:  Rekisterissä käsitellään Suomen luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjät ry:n (jäljempänä ”Yhdistys”) jäsenrekisterin tietoja ja yhdistyksen kotisivuilla julkaistavia valokuvia.

6. Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste:  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen. Rekisteröity on antanut suostumuksen rekisteritietojen käsittelyyn tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti. Rekisteriin ei merkitä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoja.

7. Käsiteltävät henkilötiedot: Jäsenrekisteriä ylläpidetään Vitec Avoine Oy:n tarjoamassa Yhdistysavain-palvelussa. Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja: – Rekisteröidyn nimi – Rekisteröidyn yhteystiedot: puhelinnumero, osoite (valinnainen mikäli sähköisiä yhteystietoja ei ole) ja sähköpostiosoite – Jäseneksi liittymisvuosi ja toiminta Yhdistyksessä – Rekisteröidyn suorittamat yhdistyksen järjestämät kurssit ja tasokokeet sekä rekisteröidyn ilmoittamat muut melontakurssit ja tasokokeet – Rekisteröidyn ilmoittama kielitaito yleisellä tasolla.

– Rekisteröity vastaa antamallaan vakuutuksella tietojen oikeellisuudesta sekä taitojen ylläpitämisestä sekä siitä että ilmoitetut osaamiset on päivitetty / ilmoitettu yhdistyksen tietoon ja rekisteriin asiaan kuuluvalla tavalla. Yhdistyksen jäsen päivittää itse omat tietonsa Yhdistyksen tietokantaan Yhdistysavaimen palvelussa.
 
8. Yhdistyksen kotisivuilla julkaistavat Yhdistyksen tilaisuuksissa otetut valokuvat ja videot:
– Julkaistava materiaali on joko yleisluontoista tai julkaisuun on pyydetty kuvaajan sekä mahdollisesti materiaalissa tunnistettavien henkilöiden lupa joko kirjallisesti tai suullisesti.
 
9. Säännönmukaiset tietolähteet:  Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja rekisterimerkinnät päivittää jäsen itse. Yhdistyksen tilaisuuksissa otettuja valokuvia julkaistaan Yhdistyksen kotisivuilla.
 
10. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot: Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä säännönmukaisesti.
 
11. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
12. Henkilötietojen säilytysaika:  Henkilötiedot säilytetään henkilön yhdistyksen jäsenyyden ajan. Henkilötiedot poistetaan jäsenrekisteristä, kun henkilö on eronnut seuran jäsenyydestä ja suorittanut jäsenyyden aikana erääntyneet jäsenmaksut.
 
13. Rekisteröidyn oikeudet:  Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; – saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot; – peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; – vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista; – vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; ja vaatia henkilötietojensa poistamista. Henkilötietojen poistaminen jäsenrekisteristä estää henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamisen, jolloin henkilön katsotaan eronneen Yhdistyksestä. Jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, sillä ei ole vaikutusta ennen peruuttamista suostumuksen perusteella toteutetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 
14. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle:  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhdistys ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 
15. Tietoturva:  Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen tietojärjestelmään Yhdistysavain-palvelussa, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Yhdistyksen tilaisuuksissa otettuja valokuvia julkaistaan Yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan.
 
16. Yhteydenotot: Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Suomen luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjät ry:n tietosuojavastaavalle osoitteeseen suloinfo@gmail.com . Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhdistyksen hallituksen jäseneen opasluettelossa ilmoitettuun sähköpostiin.
 
17. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen: Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.3.2023.